MD5 Hash generator


MD5 Hash:


Thuật toán mật mã MD5 đã xuất hiện từ năm 1991. Nó rất phổ biến cho đến khi một cách tạo xung đột được tìm ra vào năm 2004. Nó thường được sử dụng, trong số những thứ khác, để tạo hàm băm mật khẩu.