Base64 เข้ารหัส/ถอดรหัส

   
ในหน้านี้ คุณสามารถเข้ารหัสข้อความใดๆ ให้เป็นรูปแบบ Base64 หรือดำเนินการย้อนกลับ ถอดรหัสสตริงเป็นรูปแบบดั้งเดิมของข้อความ