Base64 Encode/Decode

   
Në këtë faqe mund të kodoni çdo tekst në formatin Base64 ose të kryeni operacionin e kundërt, të deshifroni një varg në formën origjinale të tekstit