കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് / കോയിൻ ടോസ്

ഒരു നാണയം എറിഞ്ഞുകളയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം/പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്.ഒരു നാണയം എറിയുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക - കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്താണ് വരച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.