ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗಡಿಯಾರ

00:00.00
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒತ್ತಿ: ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಒತ್ತಿರಿ: ಸಮಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಸ್ಟಾಪ್‌ವಾಚ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು - ಎರಡನೇ ಕೌಂಟರ್, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ.