Base64 Encode/Decode

   
ამ გვერდზე შეგიძლიათ ნებისმიერი ტექსტის დაშიფვრა Base64 ფორმატში ან შეასრულოთ საპირისპირო ოპერაცია, გაშიფროთ სტრიქონი ტექსტის თავდაპირველ ფორმაში.