Base64 Encode/Decode

   
Այս էջում դուք կարող եք ցանկացած տեքստ կոդավորել Base64 ձևաչափով կամ կատարել հակադարձ գործողություն, վերծանել տողը տեքստի սկզբնական ձևով: