સ્ટોપવોચ

00:00.00
ઓનલાઈન સ્ટોપવોચનો ઉપયોગ શરૂ થયો ત્યારથી વીતેલા સમયને માપવા માટે થાય છે.દબાવો: સ્ટોપવોચ શરૂ કરવા માટે શરૂ કરો, પછી દબાવો: સમય રોકવા માટે સ્ટોપ.

સ્ટોપવોચ ટૂલ, જેને અલગ રીતે પણ સંદર્ભિત કરી શકાય છે - સેકન્ડ કાઉન્ટર, તે સમયને માપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જે એક સેકન્ડના સોમાં ભાગની ચોકસાઈ સાથે શરૂ થવાથી બંધ થવામાં વીતી ગયો છે. તેનો ઉપયોગ એ માપવા માટે કરી શકાય છે કે તમે પકાવવાની નાની ભઠ્ઠીમાં ખોરાક મૂક્યો ત્યારથી કેટલો સમય પસાર થયો છે, ઉદાહરણ તરીકે, તમે કસરત કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અથવા તે જ રીતે તમે ખોરાકને પકાવવાની નાની ભઠ્ઠીમાં કેટલો સમય પસાર કર્યો છે.