MD5 Hash generator


MD5 Hash:


الگوریتم رمزنگاری MD5 از سال 1991 وجود داشته است. این الگوریتم بسیار محبوب بود تا اینکه در سال 2004 راهی برای ایجاد برخورد پیدا شد. این الگوریتم اغلب از جمله برای ایجاد هش رمز عبور استفاده می شود.