ماشین حساب BMR

ماشین حساب متابولیک پایه

 / 

کیلو کالری در روز

ماشین حساب متابولیک پایه برای محاسبه میزان کالری مورد نیاز بدن برای زندگی استفاده می شود.
برای محاسبه میزان متابولیسم پایه خود، باید تمام پارامترهای فوق را وارد کرده و فشار دهید: Calculate.