ماشین حساب BMI

با ماشین حساب BMI می توانید شاخص توده بدن خود را محاسبه کنید. وزن را بر حسب کیلوگرم و قد را به سانتی متر وارد کنید و سپس دکمه سبز رنگ را فشار دهید.