کرونومتر

00:00.00
کرونومتر آنلاین برای اندازه گیری زمان سپری شده از زمان شروع استفاده می شود.فشار دهید: شروع کنید تا کرونومتر شروع شود، سپس: توقف را فشار دهید تا زمان متوقف شود.

ابزار کرونومتر، که می توان به آن به طور متفاوت نیز اشاره کرد - شمارنده دوم، برای اندازه گیری زمان سپری شده از شروع تا توقف با دقت یک صدم ثانیه طراحی شده است. می‌توان از آن برای اندازه‌گیری مدت زمانی که مثلاً شروع به ورزش کرده‌اید، یا به همان اندازه که از گذاشتن غذا در فر گذشته است، استفاده کرد.