Codificació/descodificació Base64

   
En aquesta pàgina podeu codificar qualsevol text en format Base64 o realitzar l'operació inversa, descodificar una cadena a la forma original del text