Base64 Encode/Decode

   
Bu səhifədə siz istənilən mətni Base64 formatına kodlaya və ya əks əməliyyatı yerinə yetirə, mətnin orijinal formasına sətri deşifrə edə bilərsiniz.